Congratulations for Tong Zhang, Yun Wang of paper accepted by AAAI 21!

recent paper.

祝贺王贇, 张桐的论文被AAAI 2021收录。

论文题目:Tong Zhang, Yun Wang, Zhen Cui, Chunawei Zhou, Baoliang Cui, Haikuan Huang, Jian Yang. Deep Wasserstein Graph Discriminant Learning for Graph Classification. AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI) 2021.