Congratulations for Jingshan Xu of paper accepted by ICCV 21!

recent paper.

祝贺徐静杉的论文被ICCV收录。

论文题目: Jingshan Xu, Chuanwei Zhou, Zhen Cui, Chunyan Xu, Yuge Huang, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, and Jian Yang. Scribble-Supervised Semantic Segmentation Inference. International Conference on Computer Vision(ICCV) 2021.