2016

 Papers:

- Hanjiang Lai, Shengtao Xiao, Yan Pan, Zhen Cui, Jiashi Feng, Chunyan Xu, Jian Yin, Shuicheng Yan. Deep recurrent regression for facial landmark detection. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology(TCSVT) 2016.

- Yan Li, Ruiping Wang, Zhen Cui, Shiguang Shan, Xilin Chen. Spatial pyramid covariance-based compact video code for robust face retrieval in TV-series. IEEE Transactions on Image Processing(T-IP) 2016.

- Tong Zhang, Wenming Zheng, Zhen Cui, Yuan Zong, Jingwei Yan, Keyu Yan. A deep neural network-driven feature learning method for multi-view facial expression recognition. IEEE Transactions on Multimedia(TMM) 2016.

- Zhen Cui, Zhiheng Niu, Luoqi Liu, Shuicheng Yan. Layerwise Class-Aware Convolutional Neural Network. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology(TCSVT) 2016.

- Zhen Cui, Shengtao Xiao, Jiashi Feng, Shuicheng Yan. Recurrently target-attending tracking. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR) 2016.

- Wei Wang, Zhen Cui, Yan Yan, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Xiangbo Shu, Nicu Sebe. Recurrent Face Aging. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR) 2016.

- Hanjiang Lai, Shengtao Xiao, Yan Pan, Zhen Cui, Jiashi Feng, Chunyan Xu, Jian Yin, Shuicheng Yan. Deep recurrent regression for facial landmark detection. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology(TCSVT) 2016.

- Fa Zhu, Jian Yang, Junbin Gao, Chunyan Xu. Extended nearest neighbor chain induced instance-weights for SVMs.
Pattern Recognition(PR) 2016.