2017

 Papers:

- Yuan Zong, Xiaohua Huang, Wenming Zheng, Zhen Cui, Guoying Zhao. Learning a target sample re-generator for cross-database micro-expression recognition. ACM International Conference on Multimedia(ACM MM) 2017.

- Fa Zhu, Junbin Gao, Chunyan Xu, Jian Yang, Dacheng Tao. On selecting effective patterns for fast support vector regression training. IEEE Transactions on Neural Networks and learning systems(TNNLS) 2017.

- Fa Zhu, Jian Yang, Junbin Gao, Chunyan Xu, Sheng Xu, Cong Gao. Finding the samples near the decision plane for support vector learning. Information Sciences 2017.

- Ying Tai, Jian Yang, Xiaoming Liu, Chunyan Xu. Memnet: A persistent memory network for image restoration. International Conference on Computer Vision(ICCV) 2017.