2018

 Papers:

- Zhen Cui, Youyi Cai, Wenming Zheng, Chunyan Xu, Jian Yang. Spectral filter tracking. IEEE Transactions on Image Processing(T-IP) 2018.

- Yang Li, Wenming Zheng, Yuan Zong, Zhen Cui, Tong Zhang, Xiaoyan Zhou. A bi-hemisphere domain adversarial neural network model for EEG emotion recognition. IEEE Transactions on Affective Computing(TAC) 2018.

- Zhen Cui, Chunyan Xu, Wenming Zheng, Jian Yang. Context-dependent diffusion network for visual relationship detection. ACM International Conference on Multimedia(ACM MM) 2018.

- Wenming Zheng, Cheng Lu, Zhouchen Lin, Tong Zhang, Zhen Cui, Wankou Yang. L1-Norm Heteroscedastic Discriminant Analysis Under Mixture of Gaussian Distributions. IEEE Transactions on Neural Networks and learning systems(TNNLS) 2018.

- Yang Li, Wenming Zheng, Zhen Cui, Tong Zhang, Yuan Zong. A Novel Neural Network Model based on Cerebral Hemispheric Asymmetry for EEG Emotion Recognition. International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI) 2018.

- Jian Yang Chaolong Li, Zhen Cui, Wenming Zheng, Chunyan Xu. Spatio-temporal graph convolution for skeleton based action recognition. AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI) 2018.

- Zhen Cui, Shengtao Xiao, Zhiheng Niu, Shuicheng Yan, Wenming Zheng. Recurrent shape regression. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI) 2018.

- Zhenyu Zhang, Chunyan Xu, Jian Yang, Junbin Gao, Zhen Cui. Progressive hard-mining network for monocular depth estimation. IEEE Transactions on Image Processing(T-IP) 2018.

- Yuan Zong, Xiaohua Huang, Wenming Zheng, Zhen Cui, Guoying Zhao. Learning from hierarchical spatiotemporal descriptors for micro-expression recognition. IEEE Transactions on Multimedia(TMM) 2018.

- Tengfei Song, Wenming Zheng, Peng Song, Zhen Cui. EEG emotion recognition using dynamical graph convolutional neural networks. IEEE Transactions on Affective Computing(TAC) 2018.

- Chaolong Li, Zhen Cui, Wenming Zheng, Chunyan Xu, Rongrong Ji, Jian Yang. Action-attending graphic neural network.
IEEE Transactions on Image Processing(T-IP) 2018.

- Wei Wang, Yan Yan, Zhen Cui, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Nicu Sebe. Recurrent face aging with hierarchical autoregressive memory. IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI) 2018.

- Tong Zhang, Wenming Zheng, Zhen Cui, Yuan Zong, Yang Li. Spatial–temporal recurrent neural network for emotion recognition. IEEE transactions on cybernetics 2018.

- Yuan Zong, Wenming Zheng, Xiaohua Huang, Jingang Shi, Zhen Cui, Guoying Zhao. Domain regeneration for cross-database micro-expression recognition. IEEE Transactions on Image Processing(T-IP) 2018.

- Zhenyu Zhang, Zhen Cui, Chunyan Xu, Zequn Jie, Xiang Li, Jian Yang. Joint task-recursive learning for semantic segmentation and depth estimation. European Conference on Computer Vision(ECCV) 2018.

- Zhenyu Zhang, Chunyan Xu, Jian Yang, Ying Tai, Liang Chen. Deep hierarchical guidance and regularization learning for end-to-end depth estimation. Pattern Recognition(PR) 2018.

- Changqin Huang, Haijiao Xu, Liang Xie, Jia Zhu, Chunyan Xu, Yong Tang. Large-scale semantic web image retrieval using bimodal deep learning techniques. Information Sciences 2018.

- Yong Li, Jiabei Zeng, Shiguang Shan, Xilin Chen. Occlusion aware facial expression recognition using cnn with attention mechanism. IEEE Transactions on Image Processing(T-IP) 2018.