2022

 Papers:

- Binhui Liu, Chunyan Xu, Zhen Cui, Jian Yang. Progressive Context-dependent Inference for Object Detection in Remote Sensing Imagery. IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), 32:580-590, 2022.

- Yong Li, Q. Hao, J. Hu, X. Pan, Z. Li, Zhen Cui. 3D Modulated Morphable Model for Monocular Face Reconstruction. IEEE Transactions on Multimedia (T-MM) 2022.

- Xuran Xu, Tong Zhang, Chunyan Xu, Zhen Cui, Jian Yang. Spatial-Temporal Tensor Graph Convolutional Network for Traffic Speed Prediction. IEEE Transactions on Intelligence Transportation Systems (T-ITS) 2022.

- Wenhua Zhang, Licheng Jiao, Fang Liu, Jia Liu, and Zhen Cui. LHNet: Laplacian Convolutional Block for Remote Sensing Image Scene Classification. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (T-GRS) 2022.

- D. Liu, X. Liu, S. Peng, L. Zhu, Z. Cui, H. Li. Enhancing Multi-View Clustering via Mutual Contrastive Teacher-Student Leaning. ICDM 2022.

- Yong Li, Lingjie Lao, Zhen Cui, Shiguang Shan, Jian Yang. Graph Jigsaw Learning for Cartoon Face Recognition. IEEE Transactions on Image Processing (T-IP) 2022.

- Xin Liu, Jinhan Yi, Yiuming Cheuug, Xing Xu, Zhen Cui. OMGH: Online Manifold-Guided Hashing for Flexible Cross-modal Retrieval. IEEE Transactions on Multimedia (T-MM) 2022.

- Ziqiang Xu, Chunyan Xu, Zhen Cui, Xiangwei Zheng, and Jian Yang. CVNet: Contour Vibration Network for Building Extraction.
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2022.

- Zhen Cui, Ling Zhou, Chaoqun Wang, Chunyan Xu, and Jian Yang. Visual Micro-Pattern Propagation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) 2022.

- Xiaoya Zhang, Shumin Zhang, Zhen Cui, Zechao Li, Jin Xie, and Jian Yang. Tube-embedded Transformer for Pixel Prediction. IEEE Transactions on Multimedia (T-MM) 2022.