2022

 Papers:

- Yong Li, Yuanzhi Wang, Zhen Cui. Decoupled Multimodal Distilling for Emotion Recognition. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.

- Hui lv, Zhongqi Yue, Qianru Sun, Bin Luo, Zhen Cui, and Hanwang Zhang. Unbiased Multiple Instance Learning for Weakly Supervised Video Anomaly Detection. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.

- Wenting Zhao, Gongping Xu, Zhen Cui, Siqiang Luo, Cheng Long, Tong Zhang. Deep Graph Structural Infomax. Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2023.

- Chuanwei Zhou, Chunyan Xu, Zhen Cui. Progressive Bayesian Inference for Scribble-supervised Semantic Segmentation. Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2023.

- Chuanwei Zhou, Zhen Cui, Chunyan Xu, Cao Han, Jian Yang. Exploratory Inference Learning for Scribble Supervised Semantic Segmentation. Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2023.