before2015

 Papers:

- HaiJiao Xu, ChangQin Huang, Peng Pan, GanSen Zhao, ChunYan Xu, YanSheng Lu, Deng Chen, JiYi Wu. Image retrieval based on multi-concept detector and semantic correlation. Science China Information Sciences 2015.

- Chunyan Xu, Canyi Lu, Xiaodan Liang, Junbin Gao, Wei Zheng, Tianjiang Wang, Shuicheng Yan. Multi-loss regularized deep neural network. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology(TCSVT) 2015.

- Chunyan Xu, Canyi Lu, Junbin Gao, Wei Zheng, Tianjiang Wang, Shuicheng Yan. Discriminative analysis for symmetric positive definite matrices on lie groups. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology(TCSVT) 2015.

- Xiaodan Liang, Chunyan Xu, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Si Liu, Jinhui Tang, Liang Lin, Shuicheng Yan. Human parsing with contextualized convolutional neural network. International Conference on Computer Vision(ICCV) 2015.

- Zhen Cui, Hong Chang, Shiguang Shan, Bineng Zhong, Xilin Chen. Deep network cascade for image super-resolution.
European Conference on Computer Vision(ECCV) 2014.

- Chunyan Xu, Canyi Lu, Junbin Gao, Tianjiang Wang, Shuicheng Yan. Facial analysis with a Lie group kernel. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology(TCSVT) 2014.

- Zhen Cui, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen. Generalized Unsupervised Manifold Alignment. Annual Conference on Neural Information Processing Systems(NIPS) 2014.

- Zhen Cui, Wen Li, Dong Xu, Shiguang Shan, Xilin Chen, Xuelong Li. Flowing on Riemannian Manifold: Domain Adaptation by Shifting Covariance. IEEE Transactions on Cybernetics 2014.

- Shu-Juan Peng, Xin Liu, Zhen Cui, Zhipeng Xie, Duansheng Chen. Automatic Motion Capture Data Denoising via Filtered Local Subspace Affinity and Low Rank Approximation. Computer-Aided Design(CAD) 2013.

- Chunyan Xu, Tianjiang Wang, Junbin Gao, Shougang Cao, Wenbing Tao, Fang Liu. An ordered-patch-based image classification approach on the image Grassmannian manifold. IEEE Transactions on Neural Networks and learning systems(TNNLS) 2013.

- Zhen Cui, Wen Li, Dong Xu, Shiguang Shan, Xilin Chen. Fusing robust face region descriptors via multiple metric learning for face recognition in the wild. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR) 2013.

- Zhen Cui, Shiguang Shan, Haihong Zhang, Shihong Lao, Xilin Chen. Image sets alignment for video-based face recognition. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR) 2012.